Voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED

  • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten tussen G-raph Grafische Vormgeving & Webdesign en de koper, welke hoedanigheid deze ook bezit, mondeling, via email of met contract.
  • De toepasselijkheid ervan sluit tevens automatisch de toepassing van alle andere faktuurvoorwaarden van de koper uit.
  • Een eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen brengt geenszins de nietigheid van de volledige voorwaarden met zich mee.

 

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Alle overeenkomsten met G-raph Grafische Vormgeving & Webdesign komen tot stand nadat door haar aan de koper een schriftelijke bevestiging is verstuurd, via briefwisseling of via een emailbericht, of zij de overeenkomst vrijwillig heeft uitgevoerd. Tot dat ogenblik is G-raph Grafische Vormgeving & Webdesign in de mogelijkheid geplaatste orders niet uit te voeren zonder dat de koper enige schadeloosstelling kan eisen.

 

ARTIKEL 3: LEVERING EN TERMIJNEN

  • De door G-raph Grafische Vormgeving & Webdesign vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief. Eventuele overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling, onafgezien de bepalingen vervat in de wetgeving betreffende de consumptieverkoop.
  • Eigendomsoverdracht van de geleverde goederen geschiedt na de betaling van de gekochte goederen. Tot dat ogenblik blijven zij de volle eigendom van de verkoper.
  • Het risico aangaande de verkochte goederen gaat over na aflevering van deze goederen, desgevallend door de vervoerder of door de door G-raph Grafische Vormgeving & Webdesign aangeduide persoon.
  • Alle opdrachten dienen binnen een termijn van 6 maanden afgehandeld te zijn na goedkeuring van de offerte. Alle bijkomende werken of aanpassingen na deze 6 maanden worden aangerekend aan uurtarief.

 

ARTIKEL 4: PRIJZEN

  • Alle gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief btw. Zij zijn allesomvattend, behalve bijkomende door de overheid opgelegde lasten en taksen.
  • Deze prijzen blijven ongewijzigd, tenzij omstandigheden buiten de wil van de verkoper, deze nopen tot herziening. Als dergelijke omstandigheden worden beschouwd, doch niet limitatief, stijging van de grondstoffen, verhoging van taksen en accijnzen, invoerrechten, etc.
  • G-raph Grafische Vormgeving & Webdesign zal de koper onverwijld inlichten betreffende dergelijke prijsstijgingen, en deze de keuze laten de koop te ontbinden ingeval zulks resulteert in een prijsstijging van minimaal 10% op de oude verkoopprijs. Bij gebreke aan enige reactie van de koper binnen de 15 dagen na bekendmaking zal de koper geacht zijn ingestemd te hebben met de geplande prijsstijging.

 

ARTIKEL 5: BETALINGSMODALITEITEN

Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij levering tenzij anders schriftelijk bedongen. Kosten gepaard gaande met door de koper verrichten betalingen komen te zijnen laste. Zelfs in geval van betwisting aangaande het geleverde zal de koper tot betaling gehouden zijn, waarbij na beslechting van het geschil tot verrekening zal worden overgegaan. Op iedere betaling door de koper zullen eerst de intresten en eventuele kosten worden aangerekend en slechts daarna het openstaande kapitaal. Laattijdige betaling geeft aanleiding tot de betaling door de koper van een verwijlintrest a rato van 10% jaarlijks vanaf de vervaldag van de facturen, alsmede tot betaling van een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag. In geval van gerechtelijke inning van de openstaande vordering zal de koper tevens gehouden zijn tot vergoeding van de kosten van gerechtelijke bijstand door een raadsman, met een minimum van 20% van het openstaande saldo.

 

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De niet betaalde, doch verkochte goederen, eigendom van G-raph Grafische Vormgeving & Webdesign blijven haar eigendom dan tot na volledige betaling van de overeengekomen koopsom, alles inbegrepen. Zij heeft het recht zich in geval van niet betaling in het bezit ervan te doen stellen. De koper verklaart samen met de levering van het gekochte goed tevens een factuur te hebben ontvangen en kennis te hebben gekregen van onderhavige voorwaarden.

 

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID VAN G-RAPH!

G-raph Grafische Vormgeving & Webdesign kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel direct als indirect, die werd veroorzaakt door het oneigenlijk, foutief, ondeugdelijk gebruik van het product, noch ingevolge laattijdige levering ervan. In geval van vastgestelde aansprakelijkheid in hoofde van G-raph Grafische Vormgeving & Webdesign zal deze beperkt zijn tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is. Voor zover de koper die bij G-raph Grafische Vormgeving & Webdesign aangekochte goederen heeft verder verkocht, zal deze G-raph Grafische Vormgeving & Webdesign vrijwaren voor vorderingen van deze derden-eigenaars-bezitters.

 

ARTIKEL 8: ONTBINDING OVEREENKOMST

G-raph Grafische Vormgeving & Webdesign heeft het recht tot onmiddellijke ontbinding van de verkoopsovereenkomst over te gaan in geval uitzonderlijke omstandigheden, gelijkgesteld aan overmacht, ontstaan buiten haar wil om, iedere verdere uitvoering onmogelijk maken. Voorts zal zij tot eenzijdige verbreking kunnen overgaan indien: de koper te kort schiet in de verplichtingen opgenomen in deze overeenkomst, de koper in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een gerechtelijk akkoord aanvraagt of in vereffening gaat. In dit geval worden alle openstaande, zelfs nog niet vervallen, bedragen van rechtswege opeisbaar en dit zonder de noodzaak van een ingebrekestelling.

 

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT-BEVOEGDHEID

In geval van betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd kennis te nemen van de geschillen tussen partijen, en meer bepaald de rechtbanken van de plaats waar de uitbatingszetel, en bij gebreke hieraan de maatschappelijke zetel van G-raph Grafische Vormgeving & Webdesign gevestigd is.

 

Cool people!